Internal KS5 Assessments

Below is a list of all internal KS5 assessments currently available to be mapped on the Assembly Platform.


Assessment ID Asssessment Name
Grades
51 A-Level A*, A, B, C, D, E, U
52
A-Level Double Award A*A*, A*A, AA, AB, BB, BC, CC, CD, DD, DE, EE, U
53 AS-Level A, B, C, D, E, U
54 AS-Level Double Award AA, AB, BB, BC, CC, CD, DD, DE, EE, U
55 2010 BTEC 90-cred Dip D*D*, DD*, DD, MD, MM, PM, PP, U
56 2010 BTEC Award D*, D, M, P, U
57 2010 BTEC Cert D*, D, M, P, U
58 2010 BTEC Dip D*D*, DD*, DD, MD, MM, PM, PP, U
59 2010 BTEC Ext Dip D*D*D*, DD*D*, DDD*, DDD, MDD, MMD, MMM, PMM, PPM, PPP, U
60 2010 BTEC Sub Award D*, D, M, P, U
61 2010 BTEC Sub Cert D*D*, DD*, DD, MD, MM, PM, PP, U
62 2010 BTEC Sub Dip D*, D, M, P, U
63 2016 BTEC Cert D*, D, M, P, U
64 2016 BTEC Dip D*D*, DD*, DD, MD, MM, PM, PP, U
65 2016 BTEC Ext Cert D*, D, M, P, U
66 2016 BTEC Ext Dip D*D*D*, DD*D*, DDD*, DDD, MDD, MMD, MMM, PMM, PPM, PPP, U
67 2016 BTEC Found Dip D*, D, M, P, U
68 2012 Cam Tec Cert D*, D, M, P, U
69 2012 Cam Tec Dip D*D*, D*D, DD, DM, MM, MP, PP, U
70 2012 Cam Tec Ext Dip D*D*D*, D*D*D, D*DD, DDD, DDM, DMM, MMM, MMP, MPP, PPP, U
71 2012 Cam Tec Int Dip D*, D, M, P, U
72 2012 Cam Tec Sub Dip D*D*, D*D, DD, DM, MM, MP, PP, U
73 2016 Cam Tec Cert D*, D, M, P, U
74 2016 Cam Tec Dip D*D*, D*D, DD, DM, MM, MP, PP, U
75 2016 Cam Tec Ext Cert D*, D, M, P, U
76 2016 Cam Tec Ext Dip D*D*D*, D*D*D, D*DD, DDD, DDM, DMM, MMM, MMP, MPP, PPP, U
77 2016 Cam Tec Found Dip D*D*, D*D, DD, DM, MM, MP, PP, U
78 2016 Cam Tec Int Dip D*, D, M, P, U
79 CACHE Cert A, B, C, D, E, U
80 CACHE Dip A*, A, B, C, D, E, U
81 EPQ A*, A, B, C, D, E, U
82 WBQ Pass, Fail